+48 41 331 10 31      +48 607 66 88 24 mark@ekofiber.com.pl

Zásady ochrany osobních údajů

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Nordiska Ekofiber Polska spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Bilcza, ul. Kielecka 21, 26-026 Morawica, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000171280, REGON 290462862, NIP 6571001616. Kontakt z Administratorem Użytkownik może uzyskać informacji w drodze listowej (Bilcza, ul. Kielecka 21, 26-026 Morawica), mailowej (office@ekofiber.com.pl) lub telefonicznej (+48 41 331 10 31).
 2. Administrator oświadcza, że wdrożył i stosuje zasady przetwarzania danych osobowych określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.E.L.2016.119.1, ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Grzegorz Polak działający z ramienia Kancelarii Prawnej Expressis Verbis sp. z o. o. Kontakt z Inspektorem może Pani/Pan uzyskać w drodze mailowej rodo@expressisverbis.pl, telefonicznej +48 725 439 290 lub listownej Plac Kardynała Wyszyńskiego 1, 26-400 Przysucha.
 4. Dane osobowe każdego Użytkownika z osobna są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) RODO w celu wykonania zawartej przez Użytkownika z Nordiska Ekofiber Polska spółką z ograniczoną odpowiedzialnością umowy dotyczącej świadczenia usług oferowanych przez Nordiska Ekofiber Polska spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, a także wykonania ciążących na Nordiska Ekofiber Polska spółki z ograniczoną odpowiedzialnością obowiązków prawnych, weryfikacji wiarygodności płatniczej, dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego usług objętych ofertą handlową Nordiska Ekofiber Polska spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w tym w celu dopasowania oferty handlowej i działań promocyjnych do potrzeb Użytkownika, a także tworzenia zestawień, analiz i statystyk, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.
 5. Przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych Użytkowników:
  a) imię i nazwisko,
  b) numer telefonu,
  c) adres korespondencyjny,
  d) adres e-mail,
  e) adres IP,
  f) NIP (fakultatywnie).
 6. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane przez okres 5 lat od ich otrzymania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r., poz. 395 t.j.).
 7. Nordiska Ekofiber Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może udostępnić dane osobowe Użytkownika następującym kategoriom podmiotów:
  a) podwykonawcom, czyli podmiotom, za pomocą których Nordiska Ekofiber Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje własne zobowiązania jak np. przewoźnicy, operatorzy systemów płatności lub firmy obsługujące reklamacje,
  b) podmiotom świadczącym usługi marketingowe i szkoleniowe,
  c) właścicielom platform informatycznych, w których są przechowywane dane osobowe Użytkownika,
  d) organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 8. Użytkownik ma prawo do:
  a) żądania dostępu do swoich danych osobowych;
  b) żądania usunięcia swoich danych osobowych;
  c) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
  d) wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych;
  e) sprostowania swoich danych osobowych;
  f) przenoszenia swoich danych;
  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  h) wniesienia sprzeciwu do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 9. Dane osobowe Użytkownika nie są i nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 10. Dane osobowe Użytkownika nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.