+48 41 331 10 31      +48 607 66 88 24 mark@ekofiber.com.pl

VIND

VIND

VIND je druhým celulózovým granulátom v našej ponuke, ktorý sa od EKOFIBRU líši svojimi parametrami. Pri nižšom stupni impregnácie vlákien má nižšiu tepelnú vodivosť (λ= 0,039) a vyššia objemová účinnosť (25 kg/m3 s voľným násypom).

Technické údaje

VIND sypký tepelnoizolačný materiál na báze celulózy
Zamýšľané použitie a rozsah použitia stavebného výrobku: Tepelná izolácia budov
Technické špecifikácie: PN-EN 15101-1:2013
Deklarované technické vlastnosti typu stavebného výrobku:

 • Tepelná vodivosť λ = 0,039 [w/m*k]
 • Klasifikácia reakcie na oheň E (PN-EN 13501-01)

Hustota zaťaženia:

 • exponovaná tepelná izolácia vo vodorovných a mierne sklonených priečkach ≤10o :
  – 26÷28 [kg/m3] na tepelnú izoláciu s hrúbkou do 25 cm,
  – do 38 [kg/m3] pre tepelnú izoláciu väčších hrúbok.
 • tepelná izolácia na vyplnenie uzavretých priestorov v plochých strechách (≤10o) a podlahových konštrukcií a v zakrivených alebo šikmých strechách (>10o) 42÷60 [kg/m3],
  – tepelná izolácia vypĺňajúca uzavreté priestory vnútorných a vonkajších stien 50÷60 [kg/m3],

Usadenie voľným oddychom na vodorovných plochách:

 • pre hrúbky tepelnej izolácie do 25 cm – 10%,
 • pre väčšie hrúbky – 15%.
Frekvencia [Hz] Reverberačný koeficient
absorpcie zvuku
125 0,42
250 0,67
500 0,71
1000 0,75
2000 0,83
4000 0,83

Fyzikálno-chemické vlastnosti

 • maximálna vlhkosť s hodnotou λ – 23%,
 • prirodzená zmena vlhkosti počas roka – 11 ÷ 17%
 • hodnota difúzneho koeficientu (przy gęst. 47,5 kg/m3) d = 520 * 10-4 [g/h*m*hPa],
 • hodnota koeficientu difúznej rezistencie (przy gęst. 47,5 kg/m3) – m = 1,4,
 • špecifické teplo (pri vlhkosti 10%) – ok. 1850 [J/kg*K],
 • Hodnota pH – ok. 7

Schválenia a atesty

Dokumenty, na ktorých je založený tepelnoizolačný materiál VIND:

Nordiska Ekofiber Polska Sp. z o.o. ako výrobca tepelnej izolácie voľnej celulózy s obchodným názvom , EKOFIBER® informuje, že vzhľadom na poľskú normu PN-EN 15101-1 „Výrobky na tepelnú izoláciu v stavebníctve. Voľné celulózové produkty (LFCI) vytvorené in situ. Časť 1: Špecifikácia výrobkov pred použitím.“

Stavebné výrobky, na ktoré sa vzťahuje poľská norma, nemusia mať technické schválenie v žiadnej forme.